Felaktiga varor – Dina rättigheter som konsument

Denna sida innehåller information avseende dina rättigheter som konsument i förhållande till felaktiga varor.

Vilka rättigheter har jag som konsument i det fall en vara är felaktig?

När du köper en produkt från en näringsidkare har du vissa rättigheter under konsumentlagstiftning som skyddar dig i det fall den vara du har köpt är "felaktig". Du kan ta dessa rättigheter i anspråk när en vara är felaktig. En vara anses felaktig i det fall den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet mellan dig och näringsidkaren, då den antingen (a) inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, (b) inte är av sådan kvalitet som du kunnat förutsätta, (c) inte förpackad på ett försvarligt sätt eller (d) annars inte är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används.

Vad är skillnaden mellan mina rättigheter som konsument och en garanti från tillverkaren?

Tillverkare erbjuder ofta en garanti på sina produkter, antingen gratis eller till en extra kostnad. Sådana garantier gäller alltid utöver dina rättigheter som konsument vilket innebär att garantin aldrig ersätter eller på något sätt begränsar dina lagstadgade rättigheter.

Omfattningen av och giltighetsperioden för tillverkares garantier kan variera men dessa inkluderar ofta möjligheten till gratis avhjälpande av felet eller byte i det fall fel eller brister i produkten uppstår inom en viss tidsperiod.

För mer information om de olika garantier som tillverkare erbjuder för särskilda produkter som finns att köpa på Ring.com, vänligen besök den relevanta produktens informationssida.

Vem kan tillvarata sina rättigheter som konsument?

Dina rättigheter som konsument gäller enbart i förhållande till varor som du har köpt i egenskap av konsument. Detta innebär att du inte kan åberopa dessa rättigheter i förhållande till varor som du köpt som ett led i näringsverksamhet, exempelvis i förhållande till en bärbar dator som införskaffats för användning i näringsverksamhet.

Mot vem kan jag göra mina rättigheter gällande?

Dina rättigheter som konsument kan du göra gällande mot den återförsäljare som sålde produkten ifråga till dig, även om denna återförsäljare inte är densamma som tillverkaren av produkten.

Vad har jag rätt till som konsument?

I det fall en vara är felaktig har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller ger dig en ersättningsprodukt. Alternativt, om du inte har använt varan och denna var felaktig när du tog emot den kan du ha rätt till full återbetalning.

Om du har använt varan i mer än sex månader, kan du behöva bevisa att varan var felaktig när du tog emot denna innan du erbjuds reparation eller byte av vara.

I vissa fall är avhjälpande eller byte av vara inte möjligt, eller oproportionerligt sett till kostnaden i förhållande till varans värde och felets karaktär. I dessa fall kan du ha rätt att antingen behålla varan och begära prisavdrag från återförsäljaren eller återlämna varan och erhålla delvis återbetalning. När beloppet för prisavdraget eller återbetalningen bestäms kan återförsäljaren komma att ta i beaktande den användning du haft av varan sen du tog emot den. Om du har använt varan i mer än sex månader kan du komma att bli tillfrågad att tillhandahålla bevis för att varan var behäftad med fel när du tog emot den.

Kontaktinformation: Om du behöver hjälp angående produkter du köpt på Ring.com, vänligen kontakta Kundtjänst.