Warranty

Den svenska versionen av Rings användarvillkor är nu tillgänglig nedan. 

**

LIMITED WARRANTY AND THEFT PROTECTION

I. LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion under this Limited Warranty may not apply to you. Please keep your dated sales receipt; it is required for all warranty requests. Any dispute or controversy regarding this Limited Warranty arising from your use of your Ring products will be resolved by final and binding bilateral arbitration in accordance with the "Dispute Resolution" section of the Terms of Service, found here.

1. WHAT THE WARRANTY COVERS

For a period of one (1) year from the date of purchase of your Ring product, or one (1) year from the date of receipt of your replacement Ring product (see Section II below for details), Ring LLC ("Ring") will, at its sole option, repair or replace any Ring products that malfunction due to defective parts or workmanship no charge to you. This warranty is not transferrable and applies only to the original consumer purchaser. Ring may, in its sole discretion, make any repair or replacement with new or refurbished product or components. If the product or component requiring repair or replacement is no longer available, Ring may, in its sole discretion, replace such product with a similar product of similar function.

2. WHAT THE WARRANTY DOES NOT COVER

Repair service, damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g., fire), acts of God (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane), and consumable parts (including batteries) are not covered by this warranty. Damage from unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, loss of use, or unauthorized service. In addition, this warranty does not cover any losses, injuries to persons, loss of property or general damages. This warranty, our theft protection, and community support services do not apply to any products purchased from third party sellers on eBay, and other online marketplaces. We strongly suggest that you do not buy Ring products from any unauthorized sellers, as such products may be used, defective, counterfeit or may not be designed for use in your country. This warranty covers only Ring products and is not extended to other equipment, components, or devices that a customer uses in conjunction with our products. Ring's maximum liability under this warranty is limited to the original purchase price of the Ring product in question. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IF RING LLC CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF RING LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

II. THEFT PROTECTION

If your Ring camera or doorbell product is stolen at any time after your purchase, Ring LLC will replace the stolen device at no charge to you. This theft protection is not transferable and applies only to the original consumer purchaser. Coverage of this theft protection is limited to one (1) replacement only for each Ring camera or doorbell product that you have purchased. Theft protection does not apply to any products purchased from third party sellers on eBay and other online marketplaces. Any claim based on theft of your Ring camera or doorbell product must be submitted within fifteen (15) days of the theft and include the original sales receipt, and a copy of a police report evidencing that you reported the theft to the police. Failure to report the theft to police voids this theft protection.

III. How to obtain service / replacement

To obtain the benefit of the above limited warranty or theft protection, please contact Ring community support.

 

For warranty requests: Please be prepared to describe the product that needs service, the nature of the problem and to provide proof of purchase. You will also be required to return your existing device in accordance with directions that will be provided by Ring. Ring has no warranty obligations with respect any products that are excluded from warranty pursuant to Paragraph 2 above, as reasonably determined by Ring, and the owner of such device shall bear all shipping costs for the return of such product to owner. Any claim under this Limited Warranty must be submitted to Ring before the end of the warranty period described above. Please allow up to fourteen (14) business days for your warranty request to be processed. For replacement requests: Please be prepared to describe the product that needs to be replaced and a copy of the police report. Please allow up to fourteen (14) business days for your replacement to be processed.

Effective October 24, 2016

Last Updated September 27, 2018

**

Garanti

BEGRÄNSAD GARANTI OCH STÖLDSKYDD

I. BEGRÄNSAD GARANTI

Det här är en begränsad garanti som ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter, som varierar mellan olika jurisdiktioner. Vissa jurisdiktioner tillåter inte exkludering eller begränsning av särskilda skador, och det är möjligt att begränsningarna eller exkluderingarna enligt denna begränsade garanti kanske inte gäller  i förhållande till dig. Vänligen behåll ditt daterade försäljningskvitto då detta. Krävs för att du ska kunna ta denna garanti i anspråk. Eventuella tvister eller kontroverser rörande denna begränsade garanti anledning av din användning av Ring-produkterna, ska avgöras genom slutlig och bindande bilateral skiljedom i enlighet med avsnittet Tvistlösning i Tjänstevillkoren, som kan läsas här. 

1. DETTA OMFATTAS AV GARANTIN

Under en period av ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet för Ring-produkten, eller ett (1) år från det datum då din ersättningsprodukt togs emot (se avsnitt II nedan för mer information), kommer Ring LLC ("Ring"), efter eget val, att reparera eller byta ut alla Ring-produkter som inte fungerar på grund av defekta delar eller felaktigt utförande, utan kostnad för dig. Rättigheterna under denna garanti kan inte överlåtas och gäller endast för den ursprungliga köparen. Ring kan, efter eget gottfinnande, reparera eller byta Ring-produkter med nya eller restaurerade produkter eller komponenter. Om produkten eller komponenten som behöver repareras eller bytas ut inte längre är tillgänglig, kan Ring efter eget gottfinnande ersätta en sådan produkt med en liknande produkt med liknande funktion.

2. DETTA OMFATTAS INTE AV GARANTIN

Reparationsservice, skador till följd av felaktig användning, missbruk, försumlighet eller olyckshändelse (t.ex. brand), naturkatastrofer (inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan) samt förbrukningsartiklar (inklusive batterier) omfattas inte av denna garanti. Skador som uppstår till följd av obehörig service eller modifiering av produkten eller någon av de komponenter som tillhandahålls upphäver garantin i sin helhet. Garantin omfattar inte ersättning för olägenhet, installation, förlust av användning eller obehörig service. Den här garantin täcker inte heller förluster, personskador, egendomsskador eller allmänna skador. Den här garantin, vårt stöldskydd och vår supporttjänst gäller inte för produkter som köps från tredjepartsförsäljare på eBay och andra marknadsplatser online. Vi rekommenderar starkt att du inte köper Ring-produkter från obehöriga återförsäljare, eftersom sådana produkter kan vara använda, defekta, förfalskade eller inte avsedda för användning i ditt land. Den här garantin täcker endast Ring-produkter och omfattar inte annan utrustning, andra komponenter eller enheter som en kund använder tillsammans med våra produkter. Rings maximala ansvar enligt denna garanti är begränsad till det ursprungliga inköpspriset för den aktuella Ring-produkten. DENNA GARANTI GÄLLER UTTRYCKLIGEN FÖRE ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, DÄRIBLAND GARANTI, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR AVSEENDE MARKNADSMÄSSIG KVALITET ELLER ATT PRODUKTERNA ÄR LÄMPADE FÖR ETT VISST SYFTE ELLER VISS ANVÄNDNING, OCH SPECIFIKT I STÄLLET FÖR ALLA SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. I DET FALL RING LLC INTE KAN FRISKRIVA SIG FRÅN LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SKA SÅDANA GARANTIER, I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG, BEGRÄNSAS I VARAKTIGHET TILL VARAKTIGHETEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE GARANTI SAMT ENBART TILL REPARATION ELLER UTBYTESSERVICE. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN LAGSTADGAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SKA GÄLLA, DET ÄR SÅLEDES MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. REPARATION ELLER UTBYTE SKA UTGÖRA KUNDENS ENDA KOMPENSATION OCH RING LLC ÄR SVARAR INTE FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER UTEBLIVNA VINSTER, OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KUNNAT FÖRUTSES. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, DET ÄR SÅLEDES MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH EXKLUDERINGAR INTE GÄLLER  I FÖRHÅLLANDE TILL DIG.

Denna begränsade garanti ger dig specifika rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag, och denna begränsade garanti påverkar eller begränsar inte på något sätt dessa rättigheter.

II. STÖLDSKYDD

Om din Ring-kamera eller dörrklocka blir stulen när som helst efter köpet kommer Ring LLC ersätta den stulna enheten utan kostnad. Rättigheterna enligt detta stöldskydd kan inte överlåtas och gäller endast för den ursprungliga köparen. Omfattningen av det här stöldskyddet är begränsad till endast ett (1) utbyte för varje Ring-kamera eller dörrklocksprodukt som du har köpt. Stöldskydd gäller inte för produkter som köps från tredjepartsförsäljare på eBay och andra marknadsplatser online. Alla i anspråk anledning av stöld av din Ring-kamera eller -dörrklocka måste lämnas in senast femton (15) dagar efter stölden, samt inkludera ditt ursprungliga kvitto, och en kopia av en polisrapport som visar att du anmält stölden till polisen. Om stölden inte rapporteras till polisen upphävs detta stöldskydd.

III. Så här får du service/utbyte

För att dra nytta av ovanstående begränsade garanti eller stöldskydd kontakta Rings support på: help@ring.com


+ 1(800) 656 1918 (USA)
+ 1(310) 929 7085 (internationellt)

För garantiförfrågningar: Vänligen var beredd att beskriva den produkt som behöver service, problemets natur samt att tillhandahålla inköpsbevis. Du måste även returnera din befintliga enhet i enlighet med anvisningarna som tillhandahålls av Ring. Ring har inga garantiskyldigheter avseende produkter som inte omfattas av garantin i enlighet med paragraf 2 ovan, enligt vad som skäligen fastställs av Ring, och ägaren av enheten står för alla fraktkostnader för retur av produkten till ägaren. Alla anspråk i anledning av denna begränsade garanti måste skickas till Ring innan garantiperioden som beskrivs ovan går ut. Det kan ta upp till fjorton (14) arbetsdagar innan din garantibegäran behandlas. För begäran om utbyte: Var beredd att beskriva den produkt som behöver bytas ut och tillhandahålla en kopia av polisrapporten. Vänligen notera att det kan ta upp till fjorton (14) arbetsdagar innan utbytet behandlas.

Gäller från 24 oktober 2016

Senast uppdaterad 27 september 2018