Warranty

Den svenska versionen av Rings användarvillkor är nu tillgänglig nedan. 

**

One-Year Limited Warranty for Ring Devices

If you are a consumer, this One-Year Limited Warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights. For further information on consumer rights in relation to faulty goods please click here.

If you purchased your Ring devices or accessories (the “Device”) from Ring, Amazon or from authorized resellers, the Warranty for the Device is provided by Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States (“Ring”). The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "we."

When you purchase a new or Certified Refurbished Device (which, for clarity, excludes Devices sold as “Used” & Used Devices sold as Warehouse Deals), we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to a) accident, misuse, neglect, fire, alteration or b) damage from any third-party repair, third-party parts, or other external causes.

Instructions. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Ring Community Support using the contact information provided below in ‘Contact Information’. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to remove any removable storage media and back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be destroyed, lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSSLY NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

Contact Information. For help with your Device, please contact Ring Community Support.


Last Updated: January 3, 2024

**

Ettårig Begränsad Garanti för Ring Enheter

I det fall du är en konsument gäller denna Ettåriga Begränsade Garanti utöver, och utan att på något sätt begränsa, dina lagstadgade konsumenträttigheter. Mer information om konsumenträttigheter i förhållande till samband med felaktiga varor finns på här.

Om du har köpt din Ring-enhet eller tillbehör ("Enheten") från Ring, Amazon eller en auktoriserad återförsäljare erhålls Enhetens garanti från Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, USA (“Ring”). Tillhandahållaren omnämns ibland häri som "vi" eller "oss".

När du köper en ny eller en Certifierad Reparerad Enhet (vilket, för tydlighetens skull, utesluter Enheter som säljs som "Begagnade" & Begagnade Enheter som säljs som Lagererbjudanden) garanterar vi att Enheten fungerar såsom kan förväntas av en produkt av detta slag vid sedvanligt konsumentanvändande under en period om ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. I det fall ett fel eller en brist uppstår under garantiperioden, och du följer de tillämpliga instruktionerna för att återsända Enheten, kommer vi efter eget gottfinnande och i den utsträckning detta medges enligt tillämplig lag antingen (i) reparera Enheten med nya eller reparerade delar, (ii) byta ut Enheten med en ny eller restaurerad Enhet som i alla aspekter motsvarar den utbytta Enheten, eller (iii) återbetala dig hela, eller del av, Enhetens inköpspris såsom tillämpligt. Denna begränsade Garanti gäller, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, för all reparation samt för ersättningsdelar- och enheter under den längsta perioden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio dagar. All äganderätt till ersatta delar och Enheter för vilka återbetalning sker ska tillfalla oss. Denna begränsade Garanti gäller enbart i förhållande till Enhetens hårdvarukomponenter som inte varit föremål för (a) olycka, felaktig hantering eller bruk, försummelse, brand, ändring eller (b) skador till följd av reparation av tredje part, delar från tredje part eller andra yttre orsaker, .

Instruktioner. För mer detaljerade instruktioner om hur du erhåller garantiservice för din Enhet, vänligen kontakta Ring  Community Support med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan under "Kontaktuppgifter". I de flesta fall kommer du behöva skicka din Enhet, antingen i dess originalförpackning eller i annan förpackning som ger Enheten motsvarande skydd under transport och hantering till den adress som meddelats av Kundtjänst. Innan du skickar din Enhet för garantiservice är det din skyldighet att avlägsna eventuella externa lagringsmedia samt tillse att all data, mjukvara eller annat material du har sparat eller annars bevarat på din Enhet säkerhetskopieras. Sådan data, mjukvara eller annat material kan komma att förstöras, gå förlorad eller omformateras vid service och vi ansvarar inte för sådana skada eller förlust.

Ansvarsbegränsning. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DEN GARANTI OCH DE AVHJÄLPANDEMETODER SOM ANGETTS OVAN VARA EXKLUSIVA OCH GÄLLA ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH AVHJÄLPANDEMETODER, OCH VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR ALLA LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI AVSEENDE MARKNADSMÄSSIG KVALITET, SÄRSKILD ÄNDAMÅLSENLIGHET SAMT FÖR DOLDA FEL OCH BRISTER. I DEN UTSTRÄCKNING VI ENLIGT LAG INTE KAN AVSÄGA OSS SÅDANT ANSVAR SKA ALLA SÅDANA GARANTIÅTAGANDEN, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSPERIOD VARA BEGRÄNSADE TILL ATT ERSÄTTA ELLER REPARERA EN ENHET.

UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE TIDSBEGRÄNSNINGAR AVSEENDE LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR VI FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM GARANTIBROTT ELLER PÅ ANNAN RÄTTSLIG GRUND. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE OVAN ANGIVNA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ANNAT TVINGANDE ANSVAR VID UPPSÅT, GROV OAKTSAMHET OCH/ELLER UNDERLÅTENHET OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OVAN ANGIVNA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE BEGRÄNSNING OCH/ELLER EXKLUDERING AV DIREKT, OAVSIKTLIG ELLER INDIREKT SKADA OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OVAN ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR ELLER EXKLUDERINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. DENNA SEKTION "ANSVARSBEGRÄNSNINGAR" GÄLLER INTE I FÖRHÅLLANDE TILL KUNDER INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN SAMT STORBRITANNIEN.

Denna begränsade garanti ger dig särskilda rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag, och denna begränsade garanti påverkar inte sådana rättigheter.

Kontaktinformation. Om du behöver hjälp med din Enhet kan du kontakta Ring Community Support.


Senast uppdaterad: Januari 3, 2024